Wynika z przepisów prawa cywilnego, które regulują stosunki pomiędzy stronami umów. W myśl tych przepisów, każda ze stron jest obowiązana do świadczenia usług na odpowiednim poziomie, a w przypadku naruszenia tego obowiązku może ponieść odpowiedzialność cywilną.

Zarządca nieruchomości jest osobą, która ma obowiązek prowadzenia i utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz estetycznym. Ponadto zarządca ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo i porządek na terenie nieruchomości. Zarządca jest więc osobą, która powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby sprostać swoim obowiązkom.

Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości może wynikać z różnych czynników. Do najczęstszych przyczyn należy zaliczyć: niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków, brak dbania o bezpieczeństwo i porządek na terenie nieruchomości oraz brak kwalifikacji i doświadczenia. Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność cywilna zarządcy może wynikać także z winy innych osób lub czynników, np. wady budynku czy też słabej infrastruktury.

Nie możesz uciec od odpowiedzialności!

Wynika z przepisów prawa cywilnego, które regulują stosunki pomiędzy stronami umów.

Zawsze będziesz musiał ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Nie możesz uciec od tego faktu.

  1. Jeśli coś zrobisz, będziesz musiał za to zapłacić. Nie możesz uciec od odpowiedzialności!
  2. Pamiętaj, że każdy ma w sobie moc, aby zmienić swoje życie i swoje otoczenie. Nie możesz uciec od tego faktu!
  3. Wszystko, co robisz, ma jakieś konsekwencje. Nie możesz uciec od odpowiedzialności!

Jak uniknąć problemów z odpowiedzialnością cywilną?

Jak można uniknąć problemów z odpowiedzialnością cywilną? Aby ustrzec się przed takimi kłopotami, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, warto stosować się do wskazań producenta lub instrukcji obsługi, gdy korzystamy z jakiegoś urządzenia. W ten sposób możemy mieć pewność, że będziemy postępować zgodnie ze sztuką i ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek szkody będzie minimalne. Ponadto, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego sposobu korzystania z danej rzeczy, lepiej jest poprosić o poradę specjalisty. Jeśli natomiast już dojdzie do sytuacji, w której ktoś poniesie szkodę w wyniku naszej nieuwagi lub niestosowania się do instrukcji obsługi, to powinniśmy liczyć się z odpowiedzialnością cywilną wobec tej osoby.

Wynika z przepisów prawa cywilnego, które regulują stosunki pomiędzy stronami umów.

Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości – jak się bronić?

Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości dotyczy sytuacji, w której osoba trzecia doznaje szkody na skutek działania lub zaniechania zarządcy. Zarządca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta może być ex delicto albo ex contractu. Najczęściej jednak dochodzi do roszczeń wobec zarządcy wynikających z jego działania lub zaniechania. Aby bronić się przed roszczeniami, należy udowodnić, że dana osoba nie ponosi winy za szkodę.

Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości – przykłady

W ramach OC zarządcy nieruchomości można wymienić przykładowo konieczność naprawy usterek i awarii na terenie nieruchomości, a także utrzymania czystości i porządku. Zarządca jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo lokatorów, a więc musi dbać o to, aby wszelkie instalacje i urządzenia były w dobrym stanie technicznym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub awarii na terenie nieruchomości to właśnie zarządca ponosi pełną odpowiedzialność.

Back To Top