ABC przedsiębiorcy

Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z dostępnego na naszej stronie Wirtualnego Przewodnika Inwestora. Przewodnik pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, gdzie znaleźć odpowiednie formularze oraz adresy instytucji.

Czynności formalno - prawne związane z rozpoczęciem działalności.
Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z tą Ustawą osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak polscy przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z dokonaniem następujących czynności formalno-prawnych:

złożenie wniosku o wpis do rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 • złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON,
 • otwarcie konta bankowego,
 • złożenie wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zawiadomienie innych instytucji w zależności od uregulowań prawnych,
 • uzyskanie koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli jest wymagane.

Kolejne etapy w procesie zakładania firmy:

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Nadanie numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Otwarcie konta bankowego,
 • Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • Rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • Uzyskanie koncesji lub zezwolenia
 • Inne - PIP, SANEPID, Straż pożarna itd.,
Zoom na Powiat Myszkowski
Aktualności Polityka Prywatności Polityka Cookies
Tworzenie Stron Internetowych